vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Schoolregels

Beschikbaarheid en roosters

Het spreekt voor zich dat onze leerlingen alle lessen moeten bijwonen. Daarom moet je op de gebruikelijke tijden voor school beschikbaar zijn, in ieder geval elke dag tussen 08.30 uur en 16.00 uur. Hou hier goed rekening mee, zowel bij het plannen van activiteiten na schooltijd als bij schoolafspraken na lestijd. Denk er ook aan dat de lesroosters regelmatig gewijzigd worden!

Op tijd beginnen

Voor de eerste bel mag je alleen in de entree of in de hal voor de conciërgekamer. Bij de eerste bel om 08.25 uur ga je naar de les. Bij de tweede bel om 08.30 uur is iedereen aanwezig in het klaslokaal. Let op: dit geldt ook voor de lessen LO!

Als je te laat bent, d.w.z. als je niet om 08.30 uur in het klaslokaal bent, meld je je bij de receptie. Daar krijg je een briefje waarmee de docent je alsnog toelaat in de les. De receptie bepaalt of de leerling zich op de eerstvolgende schooldag om 08.00 uur moet melden. Als dat niet lukt, dan wordt er een zgn. verlengde schooldag opgelegd. Bij herhaald te laat komen kunnen er andere maatregelen worden genomen.

Afwezigheid docent

Als bij aanvang van de lessen de docent niet verschijnt, informeert de klassenvertegenwoordiger bij de receptie. De overige leerlingen wachten tenminste 10 minuten bij het lokaal en gaan daarna naar de aula. Daar blijven zij wachten tot er nader bericht is.

Lestijden

Het is leerlingen niet toegestaan vóór de bel het klaslokaal te verlaten. De docenten zien hierop toe.

Uit de les gestuurd

Wie uit de les gestuurd wordt, meldt zich bij de receptie. De receptie zorgt voor vervangend werk voor de rest van het lesuur. Aan het eind van het uur meldt de leerling zich weer bij de docent met een briefje van de receptie. Er wordt een afspraak met je gemaakt dat je twee lesuren extra werk verricht, dat door de betrokken docent wordt opgegeven. De mentor en de afdelingsleider worden altijd op de hoogte gesteld. Bij meerdere verwijderingen kunnen er andere sancties worden opgelegd.

Huiswerk

Als het huiswerk niet in orde is, kan de docent een leerling opdragen diezelfde dag na te blijven om het huiswerk af te maken. Denk er om dat je tot 16.00 uur voor school beschikbaar bent!

Toiletbezoek

Toiletbezoek tijdens de les wordt alleen bij uitzondering toegestaan.

Pauzes

Tijdens de pauzes staan de volgende ruimtes ter beschikking van de leerlingen (de gele zone).

  • Op de begane grond: de entree en de hal voor de conciërgekamer.
  • Op de eerste verdieping: de aula en de kantine.
  • De leerlingen kunnen bovendien gedurende de eerste vijf minuten van de pauze ervoor kiezen om naar de mediatheek te gaan. Daar blijven zij de rest van de pauze. 
  • De leerlingen mogen alleen eten en drinken in de gele zone en buiten op het betegelde schoolterrein.

Fietsenstalling

Leerlingen plaatsen hun fiets, bromfiets of scooter in de rekken van de fietsenstalling. Na het wegzetten en het goed op slot doen van fiets of bromfiets verlaten zij direct de stalling. Stalling geschiedt uitsluitend op eigen risico.

Tussenuren en studie-uren

Tijdens tussenuren of studie-uren zijn de leerlingen controleerbaar aan het werk in de aula, in een studiehal, in lokaal 304 of in de mediatheek. Door de gangen “zwerven” is niet aan de orde.

Schoolterrein

Tijdens de pauzes en tussenuren mogen de leerlingen het schoolterrein niet verlaten en zich niet ophouden in de fietsenstalling. Bovenbouwleerlingen kunnen aan de receptie toestemming vragen het schoolterrein tijdelijk te verlaten, mits zij vóór aanvang van de pauze terug zijn. Pauze houden op het sportveld is toegestaan wanneer er geen les is. Uiteraard mag je niet op de spoordijk en in de fietstunnel komen.

Jassen, petten, zonnebrillen en personal audio

Petten en zonnebrillen worden in de klas niet gedragen. Het meenemen van jassen in het lokaal is niet toegestaan; de jassen kunnen bij het lokaal worden opgehangen. De leerlingen gebruiken MP3-spelers of andere beeld- en/of geluidsapparatuur (inclusief mobiele telefoons) uitsluitend binnen de gele zone. Versterkt afspelen van muziek is nergens in het gebouw of op het schoolplein toegestaan (oordopjes uiteraard wel). Bij overtreding worden de apparaten tijdelijk in beslag genomen.

Mobiele telefoons 

  • In klaslokalen en studiehallen is bellen niet toegestaan. Bij overtreding worden de apparaten tijdelijk in beslag genomen.
  • Bij aanvang van de les worden de telefoons uitgezet en opgeborgen.
  • In de zgn. “gele zone” (inclusief de aula) mogen de leerlingen zowel in tussenuren als in de pauzes hun mobieltje gebruiken mits zij geen overlast veroorzaken. Versterkt afspelen van muziek is nergens in het gebouw of op het schoolplein toegestaan.
  • Fotograferen en filmen door leerlingen is in het gehele gebouw uitdrukkelijk verboden.

Schoolpas

Het gebruik van je schoolpas is verplicht in de mediatheek. Geen pasje, geen boeken. Geen pasje, geen prints of kopieën. Bij feesten alleen toegang op vertoon van je schoolpas.

Roken en kauwgum

In het gebouw wordt niet gerookt en is het gebruik van kauwgum nergens toegestaan.

Energiedrankjes

Door de hoeveelheid suiker, cafeïne, taurine, glucurono-lacton en calorieën zijn energiedrankjes geen gezonde keuze. Ze veroorzaken klachten, zoals hyperactiviteit, moeilijk kunnen slapen, rusteloosheid en uiteindelijk heel moe worden. Daarom is het in bezit hebben en nuttigen van energiedranken op school en bij schoolactiviteiten niet toegestaan.

Alcohol, drugs en gokken

Het in bezit hebben en het gebruiken van alcohol en/of drugs verboden. Gokken is niet toegestaan.

Liftgebruik

Leerlingen mogen alleen gebruik maken van de lift met een liftpasje, dat door de receptie wordt afgegeven. Misbruik wordt gestraft.

Taalgebruik

Binnen onze school gebruiken wij uitsluitend Nederlands en/of Engels als voertalen. Onfatsoenlijk taalgebruik wordt niet getolereerd.

Vergrijpen

Bij (opzettelijk) aangebrachte vernielingen wordt onmiddellijk tot schorsing overgegaan en wordt de schade op de ouders/verzorgers verhaald. Bij bewezen diefstal of bij het gebruik van fysiek geweld wordt aangifte gedaan bij de politie en kan de procedure tot verwijdering worden gestart. Gedurende het onderzoek wordt de leerling de toegang tot de lessen ontzegd.

Na de laatste les

Als de lessen voor de leerlingen afgelopen zijn, verlaten zij het schoolterrein. Het is niet toegestaan met leerlingen van andere scholen af te spreken op het schoolplein van ’t Atrium.

Kluisjes

Leerlingen halen voor 08.30 uur of gedurende de pauzes spullen uit hun kluisje. Het is niet toegestaan om gedurende de lessen of leswisselingen spullen uit het kluisje te halen.

Top