vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Missie

’t Atrium is een openbare scholengemeenschap die toegankelijk is voor leerlingen uit alle sociale, culturele, politieke groeperingen. Op basis van ons respect en begrip voor de verschillen tussen individuele mensen, willen wij verantwoordelijkheid nemen voor onze leerlingen en onze omgeving.

Onze school wil aan leerlingen met voldoende capaciteiten, interesse en motivatie een gedegen vooropleiding bieden voor een vervolg in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs of het wetenschappelijk onderwijs.

Wij willen onze leerlingen niet uitsluitend opleiden tot een diploma. Wij willen ook bijdragen aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid van onze leerlingen en hun vorming tot zelfbewuste en verantwoordelijke mensen die bereid en in staat zijn te functioneren in onze pluriforme samenleving.

Wij willen een zorgzame school zijn waar leerlingen en medewerkers open met elkaar omgaan en elkaar en hun omgeving met respect behandelen.

Wij willen ook een effectieve school zijn, waar doelgerichtheid de basis van het handelen vormt. Een plaats waar leerlingen actief leren en werken in een uitdagende omgeving, waar zij het onderwijsaanbod als stimulerend ervaren. Een belangrijk element daarin is de internationale, Europese dimensie die wij in ons onderwijsprogramma inbouwen.

Wij willen leerlingen ertoe brengen dat zij in steeds toenemende mate zelf verantwoordelijk willen en kunnen zijn voor hun eigen leerproces. Wij willen onze leerstof zo ontwikkelen dat deze onze leerlingen aanspreekt en toepassingsgericht is. De traditionele klassikale aanpak en begeleiding zullen in toenemende mate plaats maken voor gevarieerde werkvormen en begeleiding van leerlingen die zelfstandig of in groepen werken en leren.

Onze begeleiding van leerlingen richt zich niet alleen op hun leren, maar ook op hun persoonlijke ontwikkeling en de vele keuzes die zij moeten maken. Leerlingen die bijzondere zorg en aandacht nodig hebben, kunnen op onze inzet en betrokkenheid rekenen. 

Onze leerlingen kunnen met hun vragen en zorgen binnen de school terecht. Onze medewerkers zijn bereid en in staat de eerste opvang en zorg te verlenen. Wanneer zij onvoldoende zijn toegerust om de leerling te kunnen bijstaan, kunnen zij, in overleg met de leerling, de hulp inroepen van tweedelijns begeleiders binnen de school, of van deskundigen en hulpverleningsorganisaties waarmee de school in contact staat.

’t Atrium wil zijn medewerkers de mogelijkheid bieden hun capaciteiten en interesses te ontplooien. De school zal de medewerkers prikkelen om nieuwe uitdagingen aan te nemen en zich voortdurend te ontwikkelen. De resultaten van regelmatige evaluatie zullen voor ons aanleiding zijn voortdurend te zoeken naar nieuwe mogelijkheden en middelen om de kwaliteit van ons onderwijs en onze organisatie te verbeteren.

Top