vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Ouderraad

De OR bestaat met ingang van het schooljaar 2022-2023 uit de volgende leden: 

Algemeen lid:

  • Andrea van Beek
  • Erik ten Hove 
  • Saskia Delhez
  • Daniëlle van der Valk
  • Wilma Forée
  • Florinda Schreurs
  • Machteld Noorlander
  • Wouter Jansen

Voorzitter: Andrea van Beek

Secretaris: Florinda Schreurs

Penningmeester: Erik ten Hove

Magazine van de ouderraad

of

liever het jaarverslag 2021-2022 lezen?

Wat is de Ouderraad?

De Ouderraad is dé schakel tussen de gezamenlijke ouders en de school. Zij organiseert verschillende activiteiten op school of ondersteunt daarbij. Zij zet zich in om ouders meer te betrekken bij onze school. Ouders die betrokken zijn, denken en praten mee waardoor zij positief kunnen bijdragen aan het schoolleven en het onderwijs. Waar het kan, wordt geholpen om het schoolleven van de leerlingen prettiger te maken. De Ouderbijdrage biedt daarvoor de middelen.

De Ouderraad vormt een achterban en een klankbord voor de Schoolleiding en de Medezeggenschapsraad (dat is het formele inspraakorgaan op school). Om die rol goed te kunnen vervullen staat de Ouderraad open voor vragen en opmerkingen van zowel ouders als de Schoolleiding. De Medezeggenschapsraad (MR) is het formele inspraakorgaan op school. Ouders hebben drie zetels in die raad. De Ouderraad geeft de MR gevraagd en ongevraagd advies.

De Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit ten hoogste zestien ouders van leerlingen van ‘t Atrium. Elke ouder die belangstelling heeft kan zich aanmelden om zitting te nemen in de raad. De Ouderraad overlegt, in aanwezigheid van de Schoolleiding, 5 keer per jaar op een doordeweekse avond over zaken die betrekking hebben op de leerlingen, het onderwijs en het schoolgebouw. In de afgelopen jaren is gesproken over de onderwijsvisie, de veiligheid op school, de COVID-19 maatregelen, de promotie en profilering van de school en uiteraard het nieuwe flexrooster.

De Ouderraad is te bereiken via het mailadres ouderraad@t-atrium.nl

Ouderbijdrage

De Ouderraad beheert de ouderbijdrage die u jaarlijks betaalt. Hiermee worden bijzondere activiteiten binnen de school betaald, zoals een bijdrage voor de sportactiviteiten en evenementen, voor introductieactiviteiten voor brugklasleerlingen en internationale uitwisseling. Ook verzorgt de Ouderraad met de ouderbijdrage het huiskamerproject in de examenweek. Soms wordt er bijgedragen aan de aanschaf van spullen die niet tot de standaard schoolinrichting behoren. Ook kan er worden bijgesprongen indien kinderen door hun financiële situatie dreigen te worden buitengesloten van activiteiten. Eén keer per jaar legt de Ouderraad verantwoording af aan de ouders door middel van een algemeen en financieel jaarverslag.

Algemene ouderavond

De Ouderraad organiseert jaarlijkse een Algemene Ouderavond. Op deze avond is er een interessante spreker of kunt u deelnemen aan een workshop over zaken die relevant zijn voor ouders van leerlingen zoals: pubers, alcohol en drugs, veiligheid, social media, zelfvertrouwen en internet.

Huiskamerproject

Jaarlijks organiseert de Ouderraad het huiskamerproject. De ‘Huiskamer’ is bedoeld om leerlingen die aan het landelijke eindexamen deelnemen een gezellige plek te geven om tot rust te komen tussen en na de examens. In een als huiskamer ingericht lokaal hebben de leerlingen de gelegenheid om iets te drinken en te eten en vooral om hun vragen en ervaringen met elkaar te delen. Ieder jaar blijkt weer dat de Huiskamer door velen wordt bezocht en wordt gewaardeerd. De Ouderraad kan de leerlingen deze faciliteit aanbieden omdat de ouders van eindexamenleerlingen daar ook tijd voor beschikbaar stellen.

Contactgegevens OR

Per post:
OR postvak in de docentenkamer,
Paladijnenweg 611
3813 KD Amersfoort

Per mail:
E-mail: ouderraad@t-atrium.nl 

Top