vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

Medezeggenschapsraad

Doel en taak van de MR

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap of anders gezegd inspraak. De MR vertegenwoordigt de belangen van de ouders, personeel en leerlingen. Het gaat de MR maar om een ding: het belang van de school zo breed mogelijk vertegenwoordigen. De samenstelling van de MR op 't Atrium is als volgt:

Medewerkers

Voorzitter: Jonas Haring
Vicevoorzitter: Nanno van den Hazel  
Secretaris: Karin Bennink
Lid: Tabe van de Vegte
Lid: Rien Poetsma
Lid: Marco Schot

Ouders

de heer N. (Norbert) Bakker
mevrouw M. (Mireille) van Buiten

Leerlingen

Sanderijn Paalvast
Hikma Boularoez
Laurens van Hofslot

Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk eigen standpunt kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel. Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat er is gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de MR ook tussentijds de eigen achterban informeren. Zo kunnen alle leerlingen, ouders en personeel op de hoogte blijven van wat er speelt. In feite zorgt de MR voor een grote openheid binnen de school.

De MR geeft adviezen en beslist mee. De MR heeft twee soorten rechten: adviesrecht en instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Top