vwo, havo, mavo, tweetalig onderwijs en sportklas

FAQ

Frequently asked questions TTO ‘t Atrium

Waar staat TTO voor?
Welke scholen in Amersfoort bieden TTO aan?
Hoe lang biedt ’t Atrium al TTO aan en hoeveel leerlingen volgen deze opleiding?
Wat is een TTO-opleiding precies?
Wat is de meerwaarde van een TTO-opleiding?
Wat is het verschil tussen de TTO-opleiding en een Cambridge-opleiding?
Wat is het verschil tussen de tvwo-opleiding en het gymnasium?
Waarom is een combinatie van sportklas en TTO-opleiding niet mogelijk?

Toelating en aanmelding.
Vakken, curriculum en programma.
Het Engels.
Wat is CLIL?
Wat is het taalniveau van de docenten?
Welke externe organisaties zijn betrokken?
Hoe zijn de examenresultaten van de leerlingen TTO?
Wat zijn de extra kosten voor de TTO-opleiding?
Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?

 
Waar staat TTO voor?
Dat staat voor TweeTalig Onderwijs. 

Welke scholen in Amersfoort bieden TTO aan? 
Dat zijn ’t Atrium, Farel College en Van Lodestein College. 

Hoe lang biedt ’t Atrium al TTO aan en hoeveel leerlingen volgen deze opleiding? 
’t Atrium is in 1998 begonnen met het TTO. Sindsdien is de afdeling opgebouwd en gegroeid en inmiddels ronden elk schooljaar zo’n 45 leerlingen hun opleiding in klas 6 af met zeer mooie resultaten. Wij bieden de tweetalige opleiding in zowel de onderbouw (junior-certificate) als in de bovenbouw aan (senior-certificate). Ongeveer een kwart van onze school populatie bestaat uit tvwo, een kwart uit vwo, een kwart uit havo en een kwart uit mavo. De afstroom van onze TTO-opleiding is minimaal. .

Wat is een TTO-opleiding precies? 
TTO betekent TweeTalig Onderwijs. Het is een opleiding waarin een substantieel aantal vakken in het Engels wordt aangeboden. Dat betekent dat de instructietaal van deze docenten en de voertaal voor de leerlingen het Engels is. Ook het lesmateriaal en de toetsen zijn in het Engels. ’t Atrium biedt een volledige tvwo-opleiding aan, dat betekent een tweetalige vwo-opleiding van klas 1 tot 6 en een volledige thavo-opleiding, dat betekent tweetalig havo-opleiding van klas 1 tot 5.

Wat is de meerwaarde van een TTO-opleiding? 
De tweetalige opleiding betekent dat uw zoon/dochter op onze school in de onderbouw 65% procent van de vakken in het Engels krijgt (verplicht is 50%) en in de bovenbouw 35% (verplicht is 25%). Uw kind spreekt na deze opleiding op ‘near-native’ niveau Engels, leest probleemloos academische Engelse teksten en schrijft probleemloos Engelse academische stukken zoals essays en research papers. Dit betekent dat uw kind een voorsprong heeft bij het volgen van een Engelstalige opleiding of als de opleiding werkt met Engelse boeken. Uw kind zal zich bovendien zonder problemen overal ter wereld in het Engels verstaanbaar kunnen maken. Onze TTO-opleiding is meer dan een talige opleiding. Het is een opleiding die zeer internationaal georiënteerd is. In de lessen is er veel aandacht voor Europa en de wereld. Onze tto-leerlingen krijgen het extra vak European and International Orientation (EIO) en kunnen deelnemen aan het Model United Nations en debatwedstrijden. Het lesprogramma wordt aangevuld met bijzondere activiteiten. Zo gaan onze TTO-leerlingen gedurende hun opleiding minimaal 3x op reis (Engeland, Ierland, op uitwisseling binnen of buiten Europa) en krijgen zij workshops van acteurs uit Engeland. Er is een extra aanbod gericht op leiderschap, burgerschap en sociale integratie, creativiteit en sport waar uw kind aan kan of zal deelnemen. Veel van deze activiteiten vinden plaats in een van onze vier activiteitenweken, onze zogenaamde A-weken. 

Wat is het verschil tussen de TTO-opleiding en een Cambridge-opleiding?
Bij de Cambridge opleiding die sommige middelbare scholen aanbieden, krijgen de leerlingen in de onderbouw het vak Engels 1 of 2 lesuren per week meer dan de reguliere klassen. Het is dus een taalopleiding, gericht op het leren van de Engelse taal. In onze TTO-opleiding volgt uw kind in klas 1 naast het vak Engels nog tal van andere vakken in het Engels. In klas 1 zijn 21 lesuren per week in het Engels, in klas 2 18 lesuren en in klas 3 21 lesuren per week. Dit aantal is in de bovenbouw lager, maar nog steeds substantieel. Dit betekent dat uw kind na het volgen van onze TTO-opleiding niet alleen het hoogst mogelijke niveau heeft bereikt in de Engelse taal, maar deze ook vanzelfsprekend en op alle academische vakgebieden kan toepassen. Een belangrijke component in de tweetalige opleiding is EIO (European and International Orientation). Wij richten ons niet alleen op de Engelse taal en cultuur maar geven onze leerlingen een brede, internationaal georiënteerde kijk op de wereld mee. Alle vakken in onze TTO-opleiding leveren hieraan een bijdrage.

Wat is het verschil tussen de tvwo-opleiding en het gymnasium?
Het gymnasium is een opleiding met veel aandacht voor de klassieke oudheid en cultuur. Dat wordt zichtbaar in de klassieke talen Latijn en Grieks die de leerlingen volgen vanaf klas 1. Ook het vak Klassieke Culturele Vorming draagt hier aan bij. Soms wordt dit geïntegreerd in de oude talen aangeboden. De leerlingen volgen op het gymnasium in totaal 6 talen (NE, DU, FA, EN, GR, LA). Het is verplicht om in een oude taal examen te doen. Voor toelating op vervolgopleidingen zijn de klassieke talen geen eis meer, behalve als je Grieks of Latijn wilt studeren. De tvwo-opleiding is een eigentijdse opleiding met veel aandacht voor taal en cultuur in brede zin en voor wereldoriëntatie. De leerlingen volgen 4 talen (NE, DU, FA, EN). Doordat veel vakken in het Engels worden gegeven worden de leerlingen optimaal voorbereid op de internationale markt en op vervolgopleidingen die steeds meer in het Engels worden aangeboden. Het IB-certificaat en het Cambridge Proficiency certificaat bieden toegang tot universiteiten over de hele wereld. 

Waarom is een combinatie van sportklas en TTO-opleiding niet mogelijk? 
Zowel de sportklas als ook de TTO-leerlingen krijgen tijdens de opleiding onder en buiten lestijd extra activiteiten aangeboden. Deze activiteiten vinden vaak tegelijkertijd plaats, bijvoorbeeld in onze Atriumweken. Het aanbieden van meer sport in de TTO-klassen zou ten koste gaan van de andere vakken. Het is wel zo dat een aantal van onze TTO-leerlingen in clubverband op heel hoog niveau sport beoefend. Zowel voor de sportklas als de TTO-klas wordt een extra ouderbijdrage gevraagd. 


TOELATING en AANMELDING 

Wat zijn de criteria voor toelating tot de TTO-opleiding? 
Wij vragen minimaal een havo-niveau van uw kind en een havo-advies van de basisschool. De uitslag van de CITO-toets mag sinds 2015 niet meer meegenomen worden in de eisen voor toelating. Bij het aanbieden van een bijzonder profiel, zoals de tweetalige opleiding, mag de school aanvullende criteria stellen. ’t Atrium kijkt daarom ook naar de ontwikkeling van uw kind in het meerjarig schoolvolgsysteem van de basisschool. Een heel goed rekenniveau en een heel goed begrijpend lezen niveau zijn basisvoorwaarden om de tweetalige opleiding succesvol te kunnen doorlopen. Het is belangrijk dat uw kind goed Nederlands beheerst omdat dit de referentie taal is. Daarnaast zijn doorzettingsvermogen, motivatie, graag willen leren, nieuwsgierigheid en goede studievaardigheden van belang. In het intakegesprek voor onze TTO-opleiding vragen wij hiernaar. Uiteindelijk besluit de toelatingscommissie van ’t Atrium over de aanname. Aan studievaardigheden besteedt ’t Atrium extra aandacht in de mentorlessen van klas 1 en 2.

Hoe werkt de aanmelding en wanneer weet ik of mijn kind is toegelaten tot de tto-opleiding?
De aanmelding verloopt via de basisschool van uw kind. Na aanmelding bekijkt de toelatingscommissie van onze school het schoolvolgsysteem van uw kind. Bij vragen nemen wij contact op met de basisschool. Als het beeld duidelijk is volgt de uitnodiging voor het intakegesprek, waarna toelating plaatsvindt. 

Wat wordt er gevraagd bij het intakegesprek op ’t Atrium en hoe gaat dat in zijn werk?
Het gesprek duurt ongeveer een half uur en wordt gevoerd met de coördinator tto en/of een docent uit onze tweetalige opleiding. De ouders of een ouder zijn samen met de leerling bij dit gesprek aanwezig. Na aanmelding voor onze tto-opleiding ontvangt u een uitnodiging voor dit gesprek in april/mei. Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er een aantal vragen aan uw zoon/dochter gesteld over bijvoorbeeld de interesses, de studievaardigheden en de verwachtingen die er zijn ten aanzien van de TTO-opleiding. Een klein deel van het gesprek wordt in het Engels gevoerd. Het startniveau van het Engels is echter geen criterium voor toelating. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u uw kind wilt voorbereiden op dit gesprek. Voor ons is echter het meest belangrijk dat uw zoon/dochter zichzelf kan laten zien en kan zijn en dat zowel u als wij het gevoel hebben dat deze opleiding het beste bij uw kind past.

Moet mijn kind al goed Engels kunnen spreken om toegelaten te worden tot de TTO-opleiding? 
Nee, dat is niet nodig. Omdat het Engels op de basisscholen in heel veel verschillende groepen en op heel veel verschillende manieren wordt aangeboden, kunnen wij niet uitgaan van een uniform basisniveau begin klas 1. Wij houden hier in de eerste maanden in klas 1 uiteraard rekening mee. 

Moet je taaltalent hebben om de TTO-opleiding te kunnen doen en wat als mijn kind meer bèta-gericht is?
De TTO-opleiding is een talige opleiding. De Engelse taal wordt echter geïntegreerd aangeboden en is gekoppeld aan de vakinhoud van de verschillende vakken. Dat maakt het leren van het Engels makkelijker en vanzelfsprekender. Een groot aantal van onze tvwo-leerlingen kiest voor een bèta-profiel in de bovenbouw. ’t Atrium heeft een sterke bèta-afdeling. In de onderbouw bieden wij het vak nastec aan. Daarin worden natuurkunde, scheikunde en techniek geïntegreerd aangeboden. Ter ondersteuning van de theorie werken de leerlingen bij nastec veel projectmatig en probleemgestuurd en doen zij onderzoek. In de bovenbouw werken wij op het gebied van natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde bijvoorbeeld samen met de universiteit van Utrecht in masterclasses voor getalenteerde bèta-leerlingen en doen wij mee aan wedstrijden op dat gebied. Onze school biedt wiskunde A, B, C en D als examenvak aan.

Mijn kind heeft dyslectie, kan het dan deelnemen aan de TTO-opleiding? 
Met dyslectie kan uw kind de tweetalige opleiding volgen. Er is wel extra energie en aandacht nodig om de lesstof te verwerken. 

Is tussentijdse instroom in de TTO-opleiding mogelijk? 
Dat kan indien uw zoon/dochter al een tweetalige opleiding op havo of vwo-niveau heeft gevolgd. In een persoonlijk gesprek bekijken we hoe de aansluiting met de vorige opleiding is en wat het beste past bij uw kind. 


VAKKEN, CURRICULUM en PROGRAMMA 

Welke vakken worden er in het Engels gegeven in de onderbouw (klas 1-3)? 
Dat zijn de vakken Engels (English), wiskunde (Maths), biologie (Biology), geschiedenis (History), aardrijkskunde (Geography), European and International Orientation (EIO), tekenen (Art & Design), muziek (Music), lichamelijke opvoeding (PE, Physical Education), natuurkunde (klas 3, Physics), economie (klas 3, Economics). Naast de vakken is er een ondersteunend programma in de vorm van reizen, Engelstalige workshops, voorstellingen, lezingen, wedstrijden en bijvoorbeeld ontmoetingen met leerlingen van andere TTO-scholen in ons regionetwerk.

Welke vakken worden er in het Engels gegeven in de bovenbouw (klas 4-6)?
Dat zijn wiskunde (klas 4, Maths), maatschappijleer (klas 4, Social Studies), Big History Project- ANW (Algemene Natuurwetenschappen, klas tvwo 5), Engels (klas tvwo 4, English), IB English B: Language and Literature (klas thavo 4,5) en  IB English A: Language and Literature (klas tvwo 5, 6). Ook het profielwerkstuk in de eindexamenklas wordt in het Engels gemaakt. 

Waarom wordt het aantal vakken in het Engels in de bovenbouw minder?
De Nederlandse overheid laat nog niet toe dat de TTO-leerlingen in andere vakken dan het vak Engels in het Engels examen doen. Vanaf klas 4 starten een aantal vakken al met het examenprogramma waardoor deze vakken in het Nederlands worden gegeven. Wat overblijft zijn de vakken die met een schoolexamen wel in het Engels kunnen worden afgesloten en het profielwerkstuk. Op onze school wordt ook het vak wiskunde in klas 4 nog in het Engels aangeboden. 

Hoe verloopt de aansluiting voor de vakken die in de onderbouw eerst in het Engels en in de bovenbouw in het Nederlands worden aangeboden?
Onderzoek heeft aangetoond dat dit tot nu toe nog op geen enkele TTO-school tot problemen heeft geleid. Al in de onderbouw wordt er gewerkt met zogenaamde ‘glossaries’, woordenlijsten Engels-Nederlands, waarbij de leerlingen vakterminologie zowel in het Engels als in het Nederlands leren. In het begin van klas 4 helpen de docenten de leerlingen de overstap te maken. 

Waarom worden niet alle lessen in het Engels gegeven? 
De Nederlandse overheid schrijft voor dat in alle vakken, behalve in de moderne vreemde talen Engels, Duits en Frans, in het Nederlands eindexamen wordt gedaan. Het Nederlands is de referentietaal. Er zijn geen negatieve gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands door de TTO-leerlingen. Voor de meeste TTO-leerlingen geldt dat voor het vak Nederlands de resultaten juist hoger zijn dan het landelijk gemiddelde. 

Is het curriculum en het programma van de tweetalige klassen hetzelfde als dat van de reguliere klassen? 
In de basis wel, omdat alle leerlingen het havo of vwo-examen doen. In verband met het extra vak EIO (European and International Integration) in klas 1 en 2, wordt het vak muziek in het TTO alleen in klas 1 aangeboden. Bij alle vakken in de TTO-opleiding is er meer aandacht voor de Europese en internationale dimensie. De TTO-leerlingen gaan vaker op reis. 

Wat betekent EIO? 
Dat is allereerst het vak European and International Orientation. Dit bieden wij aan in klas 1 en 2. Daarnaast is er ook in de andere TTO-vakken aandacht voor EIO en wereldburgerschap. De leerlingen houden een EIO-portfolio bij waarin de resultaten van de aangewezen EIO-projecten per leerjaar per vak worden verzameld. Uitgangspunt voor ons EIO-curriculum is het Common Framework for Europe Competence, dat is opgesteld door het Europees Platform (EP). 

Wat is MUN? 
MUN staat voor Model United Nations. Bij een MUN worden de vergaderingen van de Verenigde Naties nagebootst. De leerlingen worden over landengroepen verdeeld en gaan met elkaar in het Engels in debat over wereldwijde onderwerpen. Er zijn internationale MUNs maar ook Nederlandse MUNs. ’t Atrium heeft een debatgroep die ook deelneemt aan MUNs. 

Welke reizen ondernemen de TTO-leerlingen?
Alle leerlingen klas 1 van onze school gaan op brugklaskamp (3 dagen). Er zijn verder verspreid over de leerjaren contacten met leerlingen uit het buitenland. In klas 1 gaan onze leerlingen naar Engeland, zij bezoeken onder andere Canterbury en London. In klas 3 gaan de leerlingen naar Ierland. Zij volgen lessen op een taalschool nabij Dublin en volgen een cultureel programma. 
In klas 4 is er een uitwisseling met verschillende scholen binnen Europa en mogelijk daarbuiten. Van deze scholen komen leerlingen ook naar Nederland voor een tegenbezoek. Onze leerlingen verblijven een week bij hun partners in het buitenland.

In klas 5 is er voor het vak Duits en Frans de mogelijkheid op vrijwillige basis deel te nemen aan een reis naar Berlijn of Parijs. 


HET ENGELS 

Hoe verloopt de gewenningsperiode op school?
Tot aan de herfstvakantie spreken de docenten van de Engelstalige vakken naast Engels ook Nederlands. Uw kind mag in het Nederlands antwoord geven en ook de toetsen houden hier nog rekening mee, door bijvoorbeeld bepaalde woorden in de vraagstelling te vertalen en spellingsfouten in het Engels niet mee te rekenen. In de periode tot de kerst wordt er steeds meer Engels gesproken. Vanaf de kerstvakantie is het uitgangspunt dat we alles in het Engels doen. Onze ervaring is dat de eerste periode als intensief wordt ervaren door de leerlingen. Extra tijd gaat naar het vertalen van de Engelse teksten in de vakboeken. Het lezen gaat echter na verloop van tijd steeds sneller en het Engels wordt vanzelfsprekend. 

Gaat het geven van de lessen in het Engels ten koste van de diepgang van de stof? 
Nee. In het begin wordt het tempo aangepast aan het niveau Engels van de leerlingen. Er wordt tijd genomen om tekst in de boeken te vertalen, dit maakt ook onderdeel uit van het huiswerk. Bij verreweg de meeste vakken wordt er in de les al gestart met het maken van de opdrachten van het huiswerk. Vanaf de kerstvakantie maakt het voor de leerlingen al vrijwel niet meer uit in welke taal het vak wordt gegeven. 

Welk Engels is de standaard?
Er is veel discussie of er nog wel een standaard te geven is. Wij bieden Amerikaans en Brits Engels aan en hanteren de Brits Engelse grammatica. Centraal staat dan het gebruik van de Engelse taal op academisch niveau wat betreft het lezen, schrijven, spreken en onderzoek vaardigheden


Welke boeken worden er bij de Engelstalige vakken gebruikt?
Een aantal boeken komt uit Groot-Brittannië, soms met aanvullingen voor de Nederlandse situatie. Een aantal boeken zijn vertalingen van Nederlandse methodes, bijvoorbeeld bij wiskunde, omdat het Nederlandse curriculum niet aansluit bij dat van de Angelsaksische landen. Wij gebruiken zoveel mogelijk authentiek lesmateriaal. 

Wat is de Engelse taalvaardigheid van de tweetalige opleiding? 
In Europa wordt het taalniveau weergegeven middels het Europese referentiekader (ERK). Elk niveau heeft een letter en cijfercode. C2 het niveau van de native speaker. Voor het vwo examen Engels betekent een ruim voldoende een C1-niveau voor de leesvaardigheid en een B2-niveau voor luistervaardigheid, schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid. Het Cambridge Checkpoint Engels examen in klas 3 wordt gemaakt op taalniveau B2. Het Cambridge Advanced Engels examen (CAE) wordt gemaakt op taalniveau C1. Het Cambridge Proficiency Engels examen (CPE) wordt gemaakt op taalniveau C2. Het IB-vak English B: Language and Literature gaat uit van niveau C2. Het IB-vak English A: Language and Literature gaat uit van native speaker niveau en leert academische vaardigheden in het Engels op het hoogste niveau. Onze leerlingen bereiken dus het hoogste niveau Engels in thavo en native speaker niveau in tvwo.


Wat is de verhouding programma havo/vwo-Engels en IB?
Onze tto-leerlingen doen naast het IB-examen ook het reguliere havo of  vwo-examen Engels. Dat betekent dat zij in hun Engels lessen op beide examens worden voorbereid. Op het vwo krijgen ze in klas 5 vijf lessen Engels per week en in klas 6 het eerste semester vijf lessen en het tweede semester tot aan het examen vier lessen. De verhouding vwo-lesstof en IB-lesstof is 20% vwo en 80% IB. De leesvaardigheid komt ook uitgebreid aan bod in de voorbereiding voor het IB-examen. Op de havo krijgen ze in klas 4 vijf lessen per week Engels en in klas 5 ook. Ook hier liggen de verhoudingen 20% havo en 80% IB.

 

CLIL 

Wat is CLIL?
CLIL betekent Content and Language Integrated Learning. Dit is DE didactiek van de tweetalige taalverwerving die wordt toegepast in de vakken die wij in het Engels aanbieden. In de Engelstalige vakken is er naast de overdracht van de vakkennis en het specifieke ‘classroom English’ specifieke aandacht voor de taalverwerving en voor de communicatie. Al onze TTO-docenten zijn geschoold in CLIL en afspraken zijn vastgelegd in het document taalbeleid. Onze school heeft ook een CLIL-coach, mw. Drs. I. de Groodt. 


DE DOCENTEN 

Wat is het taalniveau van de docenten die lesgeven in de Engelstalige vakken?
Wij hebben meerdere native speakers en meerdere near-native speakers. Veel van onze docenten TTO hebben voor korte of langere tijd in het buitenland gewoond en kunnen vanuit die ervaring het internationale perspectief van onze opleiding mede vormgeven. De meerderheid van onze docenten in de tweetalige opleiding geeft al vele jaren les in het Engels. Zij hebben alle relevante diploma’s om in het Engels les te kunnen geven (bijvoorbeeld Classroom English, CPE, English for teachers, CLIL) en houden dit bij met scholingen, ook in Engeland (bijvoorbeeld job-shadowing). Onze CLIL-coach mw. drs. I. de Groodt monitort de scholingen en het taalniveau van onze docenten. Zij begeleidt samen met mw. drs. N. Marks nieuwe collega’s in onze TTO-opleiding en indien nodig verzorgen wij de Cambridge Proficiency cursus voor nieuwe docenten op school. Elk jaar komen er docenten in opleiding uit Amerika (COST) en uit Engeland (University of Hull). 


BELANGRIJKE EXTERNE ORGANISATIES 

Wat betekent EP?
Dat betekent Europees Platform(EP). Deze organisatie is door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen aangewezen als de supervisor van de tweetalige opleidingen in Nederland. Al meer dan 140 scholen in heel Nederland bieden tweetalig onderwijs aan. Het EP heeft criteria opgesteld waaraan de TTO-scholen en docenten moeten voldoen. Zo is de standaard dat een TTO-school in de onderbouw minimaal 50% en in de bovenbouw minimaal 25% van de vakken in het Engels moet aanbieden. Op ’t Atrium is dat 65% in de onderbouw en 35% in de bovenbouw. Ook wordt er om de 5 jaar een visitatie uitgevoerd om te beoordelen of de TTO-school nog aan alle kwaliteitseisen voldoet. Hierbij wordt zowel naar de onderbouw (junior certificate) als naar de bovenbouw (senior certificate) gekeken. 

Wat betekent Cambridge?
De Cambridge English Language Assessment Organisatie is een afdeling van Cambridge University die wereldwijd Engelse taalexamens op verschillende niveaus aanbiedt. Onze TTO-leerlingen klas 3 doen mee met het Cambridge Checkpoint examen, ter afsluiting van de onderbouw (klas 1-3). Onze leerlingen bovenbouwleerlingen doen op vrijwillige basis mee met het Cambridge Advanced (CAE) - of het Cambridge Proficiency (CPE) examen. Voor deze examens ontvangen onze leerlingen certificaten van de Cambridge organisatie. 

Waarom wordt het Cambridge Proficiency examen niet standaard aangeboden? 
Het Cambridge examen is puur een taalexamen Engels (reading, writing, speaking, listening) en is prijzig. Al onze leerlingen doen IB-examen op de hoogste niveaus en leren naast de taal ook andere belangrijke vaardigheden die hen helpen bij hun vervolgopleiding.

Wat is IB?
De International Baccalaureate organisatie biedt (wereldwijd) primair en secundair voortgezet onderwijs in het Engels aan. De Nederlandse TTO-scholen hebben, dankzij de inzet van het Europees Platform, toestemming, om het vak English: Language and Literature uit het IB-curriculum te mogen aanbieden. Dit vak wordt door onze leerlingen met het internationale examen afgesloten. Zij doen dus hetzelfde examen als Engelstalige leerlingen van dezelfde leeftijd. Uw zoon/dochter ontvangt hiervoor een apart certificaat. Het vak Language and Literature, English B op de thavo en English A op tvwo, kan op twee niveaus worden aangeboden:standard of higher level. Wij bieden higher level aan. Onderdeel van dit vak is literatuuronderzoek en essay schrijven over actuele thema’s. Het vak leert academische vaardigheden op hoog niveau en is daarom een prima voorbereiding op het wetenschappelijk of hoger onderwijs. 


RESULTATEN 

Hoe zijn de examenresultaten van de leerlingen TTO, ook in vergelijking met de gewone havo en vwo-leerlingen?
De examenresultaten van de leerlingen TTO zijn over het algemeen hoger. Bij het vak Engels scheelt dit gemiddeld een punt. De resultaten van het Cambridge Checkpoint examen ter afsluiting van de TTO-onderbouw zijn de afgelopen twee jaar uitstekend. Wij scoren landelijk erg hoog van alle TTO-scholen. De resultaten van het IB-examen English A: Language and Literature zijn zeer goed te noemen. Al onze leerlingen zijn tot nu toe geslaagd voor dit examen. 


KOSTEN 

Wat zijn de extra kosten voor de TTO-opleiding?
De extra ouderbijdrage is voor klas 1-4 € 450,- per jaar. Voor klas 5 € 200,- en voor klas 6 €300,-. Met dit bedrag betalen wij bijvoorbeeld de extra activiteiten in Nederland, extra boeken, de examenkosten Cambridge Checkpoint en IB en een deel van het reisprogramma van de reizen. Dit bedrag is exclusief de kosten voor het CPA of CPE- examen en boek (vrijwillige deelname). Voor de reis in klas 1 betaalt u een extra bijdrage van € 150,- voor de reis in klas 3 € 250,- en voor de uitwisseling in klas 4 moet u rekenen op extra kosten tussen de € 250,- en € 750,- per reis afhankelijk van de bestemming binnen of buiten Europa. Deze kosten zijn indicatief en afhankelijk van de wisselkoers en tickettarieven. 

Betalen in termijnen behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de financiële administratie. U kunt ook contact opnemen als het voor u lastig is om de ouderbijdrage te betalen vanuit uw gezinsinkomen, wij zullen u dan informeren over de regelingen die we voor u hebben. Want leerlingen van minder draagkrachtige ouders kunnen bij ons ook het hele programma van tweetalig onderwijs volgen

CONTACT 

Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb?
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met onze coördinator tweetalig onderwijs.

mevrouw drs. I.D. (Ingeborg) de Groodt

Coördinator TTO en IB

mevrouw drs. I.D. (Ingeborg) de Groodt


Top